Terapią wiodąca w naszym stowarzyszeniu jest terapia pedagogiczna z elementami ABA,która jest udokumentowana naukowo od ponad 50 lat.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY: Jako terapia dzieci z autyzmem stosowana jest od 1961 r. kiedy to C.B. Forster zapoczątkował wykorzystanie teorii behawioralnej w codziennej pracy terapeutycznej. Oczywiście podlegała zmianom, ewolucjom.

Rozgłos terapia behawioralna osiągnęła w wyniku prac Ivaar`a Lovas`a, który przeprowadził szczegółowe badania (1973) skonstruowanych przez siebie i swój zespół, pierwszych programów behawioralnej terapii mowy dzieci z autyzmem, które potwierdziły ich niezwykle wysoką efektywność.

Terapia behawioralna jest terapią kompleksową i dotyczy wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmuje swoim zasięgiem następujące obszary:

• wczesne rozumienie mowy,

• trening imitacji,

• dopasowywanie i sortowanie,

• imitację werbalną,

• mowę czynną,

• pojęcia abstrakcyjne,

• umiejętności szkolne,

• rozwój społeczny.

Prowadzona przez nas terapia pedagogiczna oparta jest na zasadach programu ABA(Applied Behavior Analysis; terapia behawioralna)- kompleksowej metody terapeutycznej – o niezwykle wysokiej, potwierdzonej klinicznie efektywności w zakresie terapii dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami.

Każde spotkanie z dzieckiem trwa dwie godziny, ma charakter indywidualny 1:1.Dziecko nabywa nowe umiejętności „krok po kroku”, to znaczy każde zadanie dzielone jest na elementy składowe, które są uczone oddzielnie. Nowe umiejętności nakładają się na opanowane poprzednio, co jest procesem żmudnym i często bardzo długotrwałym.

Terapeuta realizując program z dzieckiem i notuje jego osiągnięcia i dopiero po uzyskaniu przez dziecko wyniku 80% przechodzi do następnego kroku, sprawdzając ten poprzedni po tygodniu, potem dwóch, miesiącu, itd, aż do osiągnięcia generalizacji.

Podczas zajęć terapeutyczno – edukacyjnych realizujemy 3 najbardziej podstawowe cele terapii

behawioralnej (ABA), a mianowicie:

  • Rozwijanie zachowań deficytowych (czyli zachowań, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale – np. motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa itp.).
  • Redukowanie zachowań niepożądanych (czyli: zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, autostymulacyjnych, rytualistycznych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawianie jedzenia, nieprawidłowa mowa).
  • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie (zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne. Jeżeli generalizacja nie następuje, terapia ma jedynie ograniczoną wartość).

Nasi Terapeuci ABA: ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki (leczniczej, terapeutycznej, rewalidacyjnej), oligefrenopedagogiki.

Ukończony dwustopniowy kurs terapii behawioralnej ABA dzieci z autyzmem .