MOŻESZ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Przekazywanie darowizny nigdy nie było prostsze! Wystarczy użyć karty, którą każdego dnia robisz zakupy, by przekazać nam kilka złotych, które dla Ciebie nie będą znaczącą kwotą, a nam pozwolą realizować naszą misję: pomocy osobom dotkniętym autyzmem.

Klikając jeden z przycisków możesz wpłacić określoną kwotę darowizny na konto Stowarzyszenia.
Jeśli chcesz wpłacić dowolną kwotę wybierz ostatni przycisk.

Nie musisz zakładać konta PayPal by przekazać nam darowiznę.

Zostaniesz przeniesiony na stronę płatności gdzie powinieneś kliknąć ten zaznaczony na czerwono przycisk.

MOŻESZ TAKŻE PRZEKAZAĆ NAM SWÓJ 1%

1%

Tak w skrócie mówimy o 1%, czyli jednej setnej części podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Jesteśmy OPP (Organizacją Pożytku Publicznego), której głównym celem jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej terapii i rehabilitacji. Ty także możesz pomóc naszemu Stowarzyszeniu i jego podopiecznym, przekazując nam 1% swojego podatku dochodowego. Z naszej pomocy skorzystało ponad 250 dzieci ze spektrum autyzmu, rocznie realizujemy 10 000 godzin terapeutycznych! Pomoc, jaką uzyskujemy od Państwa w formie odpisu 1% podatku pozwala nam na zmniejszenie kosztów, ponoszonych przez rodziców na terapie ich dzieci w możliwie największym stopniu.

Przekazując 1%, wpisując naszą organizację, możesz dodatkowo wskazać konkretne dziecko.

Jak to zrobić?

ZA DARMO

Dzięki wspierającym nasze Stowarzyszenie firmom, możesz skorzystać z profesjonalnego rozliczenia PIT – zupełnie za darmo. Wystarczy że wejdziesz na stronę Biura Księgowego BirdTeam i kontaktując się z biurem, zadeklaruj chęć bezpłatnego rozliczenia PIT oraz wsparcia naszego Stowarzyszenia. To wszystko co musisz zrobić by bezpłatnie rozliczyć PIT za 2016r.

SAMODZIELNIE

Przy wypełnianiu dokumentów PIT należy podać nasz numer KRS 0000215754, a w informacjach uzupełniających należy dopisać stosowne sformułowanie – najczęściej imię i nazwisko wybranego podopiecznego naszego Stowarzyszenia. Pieniądze będą zapisywane na subkonto każdego ze wskazanych dzieci. Jeśli zabraknie informacji uzupełniającej przekazany 1 procent również trafi do naszego Stowarzyszenia – wtedy przekazywany jest na cele statutowe, np. organizacje zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych.

Rodzice, po przedstawieniu faktur za leczenie czy rehabilitację wraz z zaświadczeniem o chorobie czy niepełnosprawności dzieci, będą mogli korzystać z tych środków.

LUB ZOSTAĆ NASZYM WOLONTARIUSZEM

Podstawowe pojęcia:

WOLONTARIAT (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

WOLONTARIUSZ – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszami mogą być wszyscy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, status majątkowy, wykształcenie, rasę. Wszyscy, którzy chcą dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna – nie tylko w sferze pomocy społecznej, ale w każdej innej dziedzinie życia społecznego. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych. Przy czym świadomość rozumiana jest jako dobry stan psychiczny umożliwiający pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska; wykluczane są bardzo małe dzieci. Należy dodać, że nie każdy może działać w każdej organizacji, zależy to, bowiem od potrzeb danego programu (profilu organizacji, zakresu działalności, potrzeb osoby indywidualnej) i możliwości wolontariusza.

Skąd wziął się wolontariat?

Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy maczał w tym paluszki. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów itp. W związku z tym – pytanie: czy uzasadnione jest wprowadzenie nowej nazwy – wolontariusz? Za zmianą przemawia fakt wielu negatywnych skojarzeń związanych z pracą społeczną, a ściślej – z czynami społecznymi, które nie zawsze były dobrowolne i najczęściej nie przynosiły korzyści – był to czas stracony. Drugi argument przemawiający za wprowadzeniem nowej nazwy to mimo wszystko troszkę inne treści, które niesie ze sobą wolontariat.

Prawo

Przepisy regulujące działalność wolontarystyczną

Według badań przeprowadzonych w 2002 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i firmę SMG/KRC, 11,1% czyli 3,3 mln dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku pracowało w charakterze wolontariuszy na rzecz organizacji pozarządowych lub instytucji.

Z badań przeprowadzonych w tym samym roku wśród organizacji pozarządowych wynika, że w blisko połowie polskich organizacji (47%) część prac wykonywanych jest przez wolontariuszy, którzy jednocześnie nie są członkami organizacji. Ich liczbę można szacować na ok. 1,6 mln. osób. Grupa stałych, angażujących się regularnie wolontariuszy liczy ok. 331 tys. W 2001 roku jeden wolontariusz przepracował w organizacji średnio ok. 18. godzin miesięcznie.

Raport z badań: WOLONTARIAT I FILANTROPIA POLSCE .

Do kwietnia 2003 roku sytuacja prawna wolontariuszy w Polsce nie była uregulowana. 24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dziale III ustawy znalazły się przepisy określające prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji i instytucji mogących korzystać z ich świadczeń.

Zgodnie z tą ustawą wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

Przepisy zawarte w ustawie stosuje się także do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?