Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” realizuje projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednia pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 23.09.2020 –21.12.2020r.