Jak powstaliśmy

W sierpniu 2004 roku wysiłkiem zdeterminowanej mamy dziecka z autyzmem i pomocy jej przyjaciół powstało w Płocku
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”.

Pierwsze drzwi do świata zostały otwarte, kolejne są otwierane dzięki tworzeniu bazy medycznej, terapeutycznej, organizacyjnej i finansowej oraz nawiązywaniu współpracy z jednostkami sektora oświatowego, społecznego, zdrowotnego i gospodarczego.

Nasze Stowarzyszenie

powstało w 2004 roku i od tego czasu w sposób ciągły, tj 12 m-cy w roku obejmujemy kompleksową terapią dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, by jak najbardziej umożliwić im start w życie bez etykiety „autyzm”, czyli pomóc nabyć, rozwinąć i zautomatyzować te wszystkie umiejętności, które determinują samodzielne życie.
W ramach terapii pragniemy skoncentrować się nad przygotowaniem dzieci z autyzmem do pracy (współpracy) z terapeutą, nauczycielem, partnerem, czy kiedyś pracodawcą poprzez Diagnozę Funkcjonalną, ustalenie
Indywidualnego Programu Terapeutycznego oraz jego realizację w postaci terapii pedagogicznej z elementami Stosowanej Analizy Zachowań (ang. ABA).
Oferujemy także szereg zróżnicowanych terapii, odpowiadających różnym typom niepełnosprawności.

Wiara

Nadzieja

Miłość

Cele Stowarzyszenia:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

 • działalność na rzecz osób z autyzmem

 • propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych

 • prowadzenie działalności pożytku publicznego

 • podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.

 • inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin

 • wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie

 • współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia

 • organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

 • prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem;, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych

 • konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów

 • organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy

 • organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji

 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową

 • składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego

 • współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych

Pozostań z nami w kontakcie!

Nasz Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny działa przez 12 miesięcy, 6 dni w tygodniu od godziny 8:00 do 18:00 ( z założenia, ale bywa że i do godziny 20:00 lub później).

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?