Rehabilitacja ruchowa według definicji jest to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu, jako że większość naszych pacjentów to dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, my zajmujemy się w ich przypadku również usprawnianiem psychoruchowym.

W indywidualnym programie (1:1) muszą być dobrane odpowiednie metody usprawniania i rodzaj stosowanych ćwiczeń, tak, aby maksymalnie pobudzały one dziecko do rozwoju, a jednocześnie nie przeciążały go zbytnio fizycznie.

Nasz rehabilitant nie skupia się tylko i wyłącznie na samej stymulacji ruchowej lecz dba też o rozwój i kondycję psychiczną dziecka.

Oczywiście w terapii kładziemy nacisk na:

  • poprawę funkcji ruchowych,
  • reedukację postawy ciała,
  • naukę prawidłowych wzorców ruchowych i naukę ich wykorzystywania w czynnościach dnia codziennego,
  • normalizację napięcia mięśniowego,
  • zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej,
  • trening równowagi i orientacji w przestrzeni,
  • trening ogólnej wydolności organizmu,
  • dostosowanie pomocy ortopedycznych,

Z terapii korzystają również dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, problemem asymetrii ułożeniowej i asymetrii czaszki, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym.

Rehabilitację poprzedza przeprowadzenie diagnozy rozwoju ruchowego i zaplanowanie terapii poprzez określenie najważniejszych celów usprawniania a w przypadku dzieci z autyzmem po konsultacji z ich terapeutą prowadzącym, czyli terapeutą ABA.

Większość dzieci z autyzmem pomimo swojej pozornej sprawności ruchowej posiada wyraźne braki w prawidłowym odczuwaniu swojego ciała, zaburzenia w poruszaniu się oraz trudności w koordynacji ruchowej. Systematycznie prowadzi się proste ćwiczenia gimnastyczne, wykorzystując również przyrządy.

Na początku zajęć trzeba wielokrotnie pokonywać lęk dzieci przed sprzętem i wykonaniem ćwiczeń. Początkowo dzieci często trzymają się kurczowo sprzętu i odmawiają współpracy.

Trzeba im udzielać pomocy prawie przy każdym ćwiczeniu. Z czasem potrafią prawie wszystkie-wykonywać stale powtarzające się ćwiczenia i mają coraz więcej zaufania do siebie samych.

Kwalifikacje prowadzących zajęcia

– Rehabilitacja: ukończone Studium medyczne, Wydział Rehabilitacji.