Osoba przeprowadzająca badania a następnie terapię musi być wykwalifikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (certyfikat 2 stopnia).
Wszelkie odstępstwa są nadużyciem.
Drogi Rodzicu, w trosce o dobro swojego dziecka, upewnij się, że osoba prowadząca diagnozę i terapię SI jest certyfikowanym terapeutą SI, po ukończeniu dwustopniowego szkolenia i zdanym egzaminie (kursu SI Iº, a następnie IIº) a nie tylko Iº lub innych kursów, niedających wystarczających uprawnień.
Zażądaj pokazania certyfikatu.
O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy przeprowadzonej przez terapeutę Integracji Sensorycznej, dlatego nie wolno prowadzić terapii SI bez uprzedniego wykonania diagnozy.
Rodzicu, diagnoza powinna być pisemna i zawierać:

  • Prezentację wyników Obserwacji Klinicznej i Testów Południowokalifornijskich z podaniem wartości liczbowych (dają terapeucie wiedzę o zakresie zaburzeń oraz są podstawą do weryfikacji efektów terapii) oraz najistotniejszych danych z wywiadu,
  • Problem zgłaszany przez Rodziców,
  • Zdefiniowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości czy zaburzeń dziecka, powiązanie objawów zgłaszanych przez rodziców z wynikami badań,
  • Ramowy program terapii,
  • Dodatkowe zalecenia (wskazówki do pracy w domu, zalecane konsultacje u lekarzy lub innych specjalistów).

Tego typu badanie może być wykonane przez nas jako wstęp do terapii lub może być nam dostarczone na piśmie, jeśli wcześniej było wykonane przez innego certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.
Diagnoza trwa od 1 do 3 spotkań z dzieckiem i rodzicami dziecka.
Jednorazowe spotkania diagnostyczne stosuje się tylo w wyjątkowych sytuacjach i zwykle obarczone są ryzykiem niepełnej diagnozy.
Badanie składa się ze szczegółowego wywiadu, przeprowadzenia Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz ze standaryzowanych Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych.
Terapeuta Integracji Sensorycznej może dodatkowo przeprowadzić obserwację swobodnej zabawy dziecka i może poprosić o informacje dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka oraz jego typowych zachowań.
Badanie ma na celu ocenę funkcjonowania dziecka w takich sferach jak: percepcja wzrokowa, przetwarzanie wrażeń somatosensorycznych (dotyk i propriocepcja), przetwarzanie wrażeń przedsionkowych, koordynacja oko-ręka, planowanie ruchu czyli praksja.
Jeżeli dziecko ma specjalne potrzeby lub jest w wieku nie kwalifikującym go do badania tymi testami, to w procesie ewaluacji zostaną zastosowane inne testy i metody badania.
Diagnozę na piśmie wraz z szerokim omówieniem przekazujemy rodzicom.
Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć będziemy chcieli oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii, z którym zapoznajemy rodziców.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka.