Diagnozę funkcjonalną można również uzyskać całym rokiem w zależności od potrzeb osób zgłaszających się.

Służy ona do ustalenia poziomu funkcjonowania dziecka, ustalenia jego deficytów.

Zespół diagnozujący składa się z dwóch pedagogów, jeden pracuje z dzieckiem a drugi w tym samym czasie za lustrem weneckim przeprowadza wywiad oraz test diagnozujący. Wyniki przekazuje terapeucie pracującemu z dzieckiem a ten w oparciu o swoje notatki, obserwację oraz przekazane testy opracowuje na piśmie diagnozę funkcjonalną.

W kolejnym spotkaniu już tylko z rodzicem omawiane są wyniki diagnozy oraz przekazanie jej formy pisemnej.

Jeśli rodzic dziecka jest zainteresowany terapią w naszej placówce, otrzymuje najpierw zalecenia do domu w formie pisemnej, jak przygotować dziecko do udziału w terapii, jak zmienić nie tylko dziecka ale też i swoje zachowanie wobec dziecka. Dowiaduje się, co jest istotą terapii, jak będzie przebiegać, co będzie wymagane nie tylko od dziecka, ale przede wszystkim od rodziców. Ci często błędnie myślą, że fakt iż dziecko uczęszcza na terapię „wyleczy je z autyzmu”.

Nasza wiodąca terapia pedagogiczna z elementami Stosowanej Analizy Zachowań (ang. ABA) zgodnie z założeniami jej twórca przewiduje min 20 godzin tygodniowo, z czego większość pracują rodzice w oparciu o wytyczne terapeuty i konsultacji z nim.