Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” z siedzibą w Płocku, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i jest Stowarzyszeniem użyteczności publicznej.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) w jej aktualnym, znowelizowanym brzmieniu oraz niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego czas trwania jest nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, organizacją pozarządową, niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.
 5. Stowarzyszenie przeznacza całkowity swój dochód na działalność statutową.
 6. Stowarzyszenie w toku swojej działalności obowiązane jest dbać z najwyższą starannością o przetwarzane dane osobowe.

§2

 1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może podejmować współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działających zarówno w kraju jak i za granicą; może być ich członkiem.

§3

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić także działalność statutową mającą na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także podejmować działania mające na celu promocję edukacji, kultury, zdrowia i sportu.

§4

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe, nagrody, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym względnie innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym w realizacji celów przyświecających Stowarzyszeniu, bądź zasłużonym dla samego Stowarzyszenia.

 

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków graficznych, w tym logotypu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§6

 1. Cele Stowarzyszenia to:

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność statutowa na rzecz dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
 2. poprawa funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także podejmowanie działań mających na celu promocję edukacji, kultury, zdrowia i sportu.
 1. Sposobami realizacji celów określonych w ust. 1 będą:
 • działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
 • prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi,    wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
 • inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin,
 • wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
 • współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi  w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 • organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
 • składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego;
 • wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
 • wspieranie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, osób z innymi problemami zdrowotnymi, osób narażonych na wykluczenie społeczne bądź wykluczonych społeczne;
 • organizacja imprez sportowych oraz integracyjnych imprez sportowych, w tym imprez masowych, działań turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
 • udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;
 • wspieranie działań zwiększających rozwój gospodarczy i społeczny;
 • kształtowanie postaw obywatelskich;
 • ochrona tożsamości narodowej i europejskiej;
 • działanie na rzecz umocnienia integracji europejskiej;
 • ochrona kulturowego dziedzictwa Polski i Unii Europejskiej;
 • podtrzymywanie kultury i tradycji polskiej i europejskiej;
 • promocja i rozwój wolontariatu;
 • dbanie o rozwój osobisty człowieka poprzez promowanie wykształcenia, kultury, sportu oraz właściwych postaw społecznych;
 • kształtowanie pożądanych społecznie postaw etycznych;
 • kształtowanie postaw etycznych;
 • wzmacnianie roli samorządu terytorialnego;
 • dbanie o rozwój osobisty człowieka poprzez promowanie wykształcenia i prowadzenie szkoleń;
 • ochrona zdrowia i promocja opieki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia;
 • prowadzenie ośrodków edukacyjnych, zdrowotnych, poradni, przychodni, świadczenie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie świetlic terapeutycznych, opiekuńczych, ośrodków dziennego i całodobowego pobytu oraz innych placówek lub jednostek związanych z pełnieniem pieczy zastępczej;
 • współpraca z szeroko rozumianymi instytucjami i jednostkami publicznej służby zdrowia;
 • prowadzenie działań wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, ubogich, samotnych, narażonych na wykluczenie społeczne bądź z dysfunkcjami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie;
 • współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.
 1. Przedmiotem odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego zgodnie z klasyfikacją PKD są:
 1. 99 Z – działalność na rzecz osób z autyzmem; różnorodne formy poradnictwa dla dzieci z autyzmem i ich rodzin; szkolenia, materiały informacyjne;
 2. 20 Z – składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego-prowadzenie badań w zakresie autyzmu i integracji sensorycznej;
 3. 90 E – prowadzenie ośrodka diagnostycznego-konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin; terapia dla dzieci i ich rodzin;
 4. 90 A – organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 5. 90 E – współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i z zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych;
 6. 22 Z – działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego zgodnie z klasyfikacją PKD są:
 1. 14 Z – prowadzenie ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, terapia dla dzieci i ich rodzin;
 2. 90 E – prowadzenie ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, terapia dla dzieci i ich rodzin.

§7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. W celu wykonania konkretnych zadań, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także zawierać inne umowy odpłatne, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji jego zadań statutowych.
 3. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§8

Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do wykonywania określonych czynności mogą być również członkowie Stowarzyszenia posiadający wymaganą wiedzę specjalistyczną lub posiadający stosowne doświadczenie.

§9

Przewodniczący i Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:

 • do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
 • w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia wymaga dyspozycyjności, zaangażowania w takim stopniu, że uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy, bez szkody dla Stowarzyszenia;
 • osoby te posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnienia danej funkcji, zaś z uwagi na brak innych kandydatów do zatrudnienia, zagrożone jest prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która:
 1. akceptuje zasady ideowo – programowe Stowarzyszenia;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 1. złoży deklarację członkowską, zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, oświadczenie o przystąpieniu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu,
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego pełnomocnika delegowanego do działania w Stowarzyszeniu.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o wybitnych osiągnięciach w działalności na rzecz osób z autyzmem lub, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§12

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Warunkiem uzyskania członkostwa jest uiszczenie wpisowego ustalonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§13

 1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje wskutek:
 1. rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu;
 3. śmierci członka.
 1. Członek zwyczajny może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
  1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia;
  2. rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem;
  4. zalegania z opłatą składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy;
  5. rażącego naruszania zasad współżycia społecznego, uniemożliwiających lub utrudniających normalny tok działalności Stowarzyszenia.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Przewodniczącego, na mocy uchwały Zarządu.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:

 1. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków;
 3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań;
 4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;

§15

 1. W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. Ustanie członkostwa wspierającego w związku ze złożoną rezygnacją lub naruszeniem postanowień statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający Stowarzyszenie posiada jedynie prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 4. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej Deklaracji Członkowskiej.

§16

Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa, jak innym członkom Stowarzyszenia, z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach jego władz. Członek honorowy ma ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich ciał kolegialnych Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§17

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
 3. terminowe płacenie składek członkowskich.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna (fakultatywnie).
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa pięć lat wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członów sprawozdań z ich działalności.
 2. Członkowie organów, o których mowa w 18,  pkt.2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
 3. Jeżeli w okresie kadencji władz zaprzestanie w niej działalność więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności dokooptują te osoby, które kandydowały na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a nie zostały wybrane. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
 4. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
 1. ustania członkostwa,
 2. rezygnacji z mandatu,
 3. odwołania ze składu władz.

§19

Uchwały wszystkich władz kolegialnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

Organy kolegialne podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 

 

§22

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek: 10 członków Stowarzyszenia lub choćby jednego członka Komisji Rewizyjnej lub w ciągu 30 dni od jego otrzymania lub z inicjatywy własnej.
 2. W Walnym Zebraniu Członków, aby było władne do podejmowania uchwał, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie. Bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, uchwały mogą być podejmowane w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§23

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań składanych na zakończenie ich kadencji;
  2. wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję lub ich odwołanie przed upływem kadencji; wyboru i odwołania dokonuje się w głosowaniu jawnym.
  3. rozpatrywanie, ustalanie i przyjmowanie rocznych i trzyletnich programów pracy Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd;
  4. zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd;
  5. zatwierdzenie corocznych sprawozdań z funkcjonowania biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników;
  6. coroczne ustalenie wysokości składek członkowskich, ustalanie kwoty wpisowego;
  7. rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
  8. zatwierdzenie wzoru emblematu Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej;
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem;
  11. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń;
  12. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego.
 2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 w punktach h – l wymagana jest większość 2/3 głosów.
 3. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia, w tym podejmować decyzje.
 4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

§24

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia reprezentującym je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz zwykłych (pozostałych) członków Zarządu.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania w jego imieniu zobowiązań uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu jednoosobowo lub dwaj zwykli członkowie Zarządu działający łącznie.
 4. Zarząd składa się z liczby dwóch, trzech lub czterech członków w tym:
 1. Przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków
 2. zwykłych (pozostałych) członków Zarządu wybieranych i powoływanych przez Walne Zebranie członków.
 1. Członkowie zarządu wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków przedstawionych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Walne Zebranie Członków na pięcioletnią kadencję.

§25

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i trzyletnich programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. koordynacja działań Stowarzyszenia;
 2. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach, których wartość zobowiązań Stowarzyszenia przekracza 10.000 zł.
 5. udzielenie Przewodniczącemu upoważnienia do podpisania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń;
 6. sporządzenie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych
 7. sporządzenie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności;

§26

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenie zwyczajne Zarządu zwołuje Przewodniczący w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący zwołuje z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Zwołanie zwyczajnych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie najmniej wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

§27

 1. Podstawowym zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 3. dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia,
 4. koordynacja opracowania rocznych i pracy czteroletnich planów oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków;
 5. koordynacja sporządzenia corocznych i końcowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków;
 6. coroczne przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego;
 7. zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 8. występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia

 

§28

 1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Przewodniczącego, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Przewodniczącego.

§29

 1. Komisja Rewizyjna jest obligatoryjnym organem Stowarzyszenia o charakterze kontrolnym, składającym się z 2 lub 3 członków, spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest merytoryczna i formalna kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna bada również:
 1. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów
 2. realizację rocznych i trzyletnich programów działania,
 3. poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 1. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który reprezentuje Komisję, oraz przyjmują program pracy.

§30

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego.
 2. W czasie  wykonywania  swych  zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Przewodniczący zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK

§31

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 2. okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. subwencji i dotacji,
 6. ofiarności publicznej
 7. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 8. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
 9. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, fundusze, należności z praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

§32

Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia będą przechowywane na rachunku bankowym.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra – z zachowaniem praw nabytych, ofiarodawców także woli ofiarodawców – zostaną przeniesione zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków, bez odpowiedzialności za zobowiązania.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powszechnie obowiązujące zasady proceduralne.

§34

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.