Statut

/Statut
Statut2017-07-13T09:22:10+00:00

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” w Płocku, ul. 3 Maja 18, lok. 204, 09-402 Płock  zwane dalej Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest Stowarzyszeniem   użyteczności publicznej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto PŁOCK.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego czas trwania jest nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, organizacją pozarządową, niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.
 6. Stowarzyszenie przeznacza całkowity swój dochód na działalność statutową.

 

§2.

 1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie kraju, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych podejmuje współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działających zarówno w kraju jak i za granicą; może być ich członkiem.

§3

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin.

 

 §4.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe, nagrody, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym względnie innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym w realizacji celów przyświecających Stowarzyszeniu, bądź zasłużonym dla samego Stowarzyszenia.

§5.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§6.

 

 1. Cele Stowarzyszenia:
 • Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.
 • Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
 1. działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
 3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi,    wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
 5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin,
 6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
 7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi  w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej;
 10. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
 11. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego.
 • Współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

 

§7.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. W celu wykonania konkretnych zadań, Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji jego zadań statutowych.
 3. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§8.

 1. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do wykonywania określonych czynności mogą być również członkowie Stowarzyszenia posiadający wymaganą wiedzę specjalistyczną.

 

§9.

 1. Przewodniczący i Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
 • do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
 • w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia wymaga dyspozycyjności, zaangażowania w takim stopniu, że uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy, bez szkody dla Stowarzyszenia

                ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10.

 

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

1.     Honorowych

 

§11.

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która:
 3. akceptuje zasady ideowo – programowe Stowarzyszenia;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie była karana,
 6. złoży deklarację członkowską, zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, oświadczenie o przystąpieniu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu,

 

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego pełnomocnika delegowanego do działania w Stowarzyszeniu.

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o wybitnych osiągnięciach w działalności na rzecz osób z autyzmem lub, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§12.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. Warunkiem uzyskania członkostwa jest uiszczenie wpisowego ustalonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

§13.

 1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje wskutek:
 2. rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi;
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu;
 4. śmierci członka.
 5. Członek zwyczajny może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
 6. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia;
 7. rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem;
 9. zalegania z opłatą składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy.

 

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Przewodniczącego, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

§14.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
 2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków;
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań;
 5. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;
 6. posługiwania się emblematami Stowarzyszenia;
 7. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§15.

 1. Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.

Ustanie członkostwa wspierającego w związku ze złożoną rezygnacją lub naruszeniem postanowień statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

 1. Członek wspierający Stowarzyszenie posiada jedynie prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej Deklaracji Członkowskiej.

 

§16.

 1. Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa, jak innym członkom Stowarzyszenia, z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach jego władz. Członek honorowy ma ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich ciał kolegialnych Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§17.

 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
 2. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 3. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
 4. terminowe płacenie składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18.

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa pięć lat wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członów sprawozdań z ich działalności.
 2. Członkowie organów, o których mowa w 18,  pkt.2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
 3. Jeżeli w okresie kadencji władz zaprzestanie w niej działalność więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności dokooptują te osoby, które kandydowały na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a nie zostały wybrane. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
 4. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
 5. ustania członkostwa,
 6. rezygnacji z mandatu,
 7. odwołania ze składu władz.

 

§19.

 

 1. Uchwały wszystkich władz kolegialnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§20.

 

 1. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 2. Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
 3. Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 3, opracowują przewodniczący organów.

 

§21

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 

§22

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
  1. Zwyczajne,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu Członków, aby było władne do podejmowania uchwał, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia.
 4. Na ponownie zebranym Walnym Zebraniu Członków, w II terminie, uchwały mogą

być podejmowane w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek: jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust.5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§23

 

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań składanych na zakończenie ich kadencji;
 2. wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję lub ich odwołanie przed upływem kadencji; wyboru i odwołania dokonuje się w głosowaniu jawnym.
 3. rozpatrywanie, ustalanie i przyjmowanie rocznych i trzyletnich programów pracy Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd;
 4. zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd;
 5. zatwierdzenie corocznych sprawozdań z funkcjonowania biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników;
 6. coroczne ustalenie wysokości składek członkowskich, ustalanie kwoty wpisowego;
 7. rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
 8. zatwierdzenie wzoru emblematu Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem;
 11. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego.
  1. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 w punktach h – l wymagana jest większość 2/3 głosów.
  2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną

do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia

 1. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

 

§24.

 

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia reprezentującym je na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania w jego imieniu zobowiązań uprawnieni są:
 3. dwaj członkowie Zarządu łącznie we wszystkich sprawach,
 4. Przewodniczący jednoosobowo przy czynnościach nieprzekraczających kwoty 10.000 zł.
 5. Zarząd składa się z liczby dwóch, trzech lub czterech członków w tym:
  1. Przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków
  2. Pozostałych członków wybieranych i powoływanych przez Walne Zebranie członków, w tym  Sekretarza, Skarbnika typowanych przez Przewodniczącego Zarządu.

wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków powołanych przez Walne Zgromadzenie Członków. (W przypadku pierwszego Zarządu może zostać powołany na pierwszym zebraniu Komitetu Założycielskiego.)

 1. Członków Zarządu, powołuje oraz odwołuje w głosowaniu jawnym, większością głosów Walne Zebranie Członków na pięcioletnią kadencję.

 

§25.

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i trzyletnich programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. koordynacja działań Stowarzyszenia;
 4. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach, których wartość zobowiązań Stowarzyszenia przekracza 10.000 zł.
 7. udzielenie Przewodniczącemu upoważnienia do podpisania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń;
 8. sporządzenie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych
 9. sporządzenie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności;
 10. W sprawach wymienionych w ust. 2 litera d), i e) Zarząd działa na wniosek

Przewodniczącego.

 

§26.

 

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenie zwyczajne Zarządu zwołuje Przewodniczący w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący zwołuje na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Zwołanie zwyczajnych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie najmniej wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

 

§27.

 

 1. Podstawowym zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 3. dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia,
 4. koordynacja opracowania rocznych i pracy czteroletnich planów oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków;
 5. koordynacja sporządzenia corocznych i końcowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków;
 6. coroczne przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego;
 7. zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 8. występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia
 9. występowanie z wnioskami w sprawach, o których mowa w § 22 ust. b
 10. Przewodniczący podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji organów.
 11. Przewodniczący wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do Księgi Postanowień.

 

§28.

 

 1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.
 2. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Przewodniczącego, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Przewodniczącego.

 

§29.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z 2 lub 3 członków, spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest merytoryczna i formalna kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna bada również:
  1. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów
  2. realizację rocznych i trzyletnich programów działania,
  3. poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 4. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, który reprezentuje Komisję, oraz przyjmują program pracy.

 

§30.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego.
 2. W czasie  wykonywania  swych  zadań poszczególni członkowie Komisji

Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.

 1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Przewodniczący zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK

§31

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 2. okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. subwencji i dotacji,
 6. ofiarności publicznej
 7. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 8. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
 9. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, fundusze, należności z praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

§32

 

 1. Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia będą przechowywane na rachunku bankowym.

 

§33.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd, do prowadzenia jego spraw bieżących Przewodniczący. Natomiast do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika, przy czynnościach nieprzekraczających 10.000 zł Przewodniczący jednoosobowo.

 

§34.

 

 1. W sprawach majątkowych zabrania się:
 2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 1. Odpowiedzialność za majątek Stowarzyszenia ponoszą członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej solidarnie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra – z zachowaniem praw nabytych, ofiarodawców także woli ofiarodawców – zostaną przeniesione zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Członków, bez odpowiedzialności za zobowiązania.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powszechnie obowiązujące zasady proceduralne.

 

§36.

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.